Οι Έλληνες είπαν…

300px-Vryzakis-Stratopedo_Karaiskaiki.jpg
Θ.Π.Βρυζάκης (1814-1878), Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα, 1855, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη

«Οι νυν δούλοι κράζουν ευγενείς τους υιούς των πλουσίων (…) Πώς ημπορούν αυτοί να μελετήσουν και να μάθουν τα χρέη του αληθούς πολίτου; Πώς να τιμήσουν την αρετήν; Οι
γονείς των άλλην έννοιαν δεν έλαβον, παρά να τους διδάξουν τον τρόπον εις το να κολακεύωνται αναμεταξύ των και το πώς να υβρίζωνται με εύμορφας λέξεις. Η προσποίησις εις αυτούς είναι το πρώτον και αναγκαιότερον μάθημα. (…)Τα καμώματα, ω Έλληνες, αυτής της κλάσεως είναι τόσον παιδαριώδη και χαμερά, οπού, βέβαια, δεν πρέπει να έχουν τόπον εις το
παρόν θέμα, και ούτε εγώ πλέον θέλω τα αναφέρει, αλλά τελειώνω με τ ρητόν του Πλουτάρχου, όστις λέγει: «κρείσσον γίνεσθαι λαμπρόν, ή γεννάσθαι», και πάλιν «ευγένεια καλόν μεν, προγόνων δε αγαθόν».
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΗΤΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ» (1806)

(Φ. 167)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.