Η Φωνή του Λαού-Ακυρη η εγκύκλιος Φίλη

Η Φωνή του Λαού: Μηνύματα - Επιστολές: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Μάλλον ρίχνουν άδεια με σκοπό να διαπιστώσουν την ύπαρξη  αντιδράσεων. Με εγκύκλιο δεν καταργείται το ΠΔ 201/98. Το Υπουργείο Παιδείας όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία επιθυμεί να κάνει προαιρετική την πρωινή προσευχή. Δυστυχώς δεν μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς νομοθετική πρωτοβουλία που θα τροποποιήσει το Π.Δ 201/98.  Γνωρίζει, η αριστερή πολιτική ηγεσία, πως λόγω της συγκυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ δύσκολα η κυβερνητική πλειοψηφία θα υπερψηφίσει μια διάταξη στην ουσία κατάργησης της πρωινής προσευχής. Θέλουν λοιπόν, αλλά δεν τολμούν για να μην προκαλέσουν αντιδράσεις. Κανένας λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να μην εφαρμόσει το νόμο και να επικαλεστεί την εγκύκλιο. Η πρωινή προσευχή παραμένει υποχρεωτική ακόμα με βάση το νόμο.

Γ.Π.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star