13η Γιορτή Ελληνικής Νεολαίας: “Ίτε Παίδες Ελλήνων” –  Σάββατο 14 Μαΐου, Αθήνα

13η Γιορτή Ελληνικής Νεολαίας: “Ίτε Παίδες Ελλήνων” -  Σάββατο 14 Μαΐου, Αθήνα

Η Ελληνική Νεολαία μάχεται στην πρώτη γραμμή του Αγώνα για μία ελεύθερη Ελλάδα

Η Ελληνική Νεολαία είναι η αιχμή του δόρατος ενάντια στα σχέδια αφελληνισμού της Πατρίδας μας

Η Ελληνική Νεολαία είναι το μέλλον και η ελπίδα μας, είναι η δύναμη της εθνικής μας αντίστασης

Στις 14 Μαΐου η Ελληνική Νεολαία γιορτάζει και όλοι οι Έλληνες καλούνται να δώσουν το παρόν στο πλευρό της

13η Γιορτή Ελληνικής Νεολαίας: “Ίτε Παίδες Ελλήνων”

  • Ομιλίες
  • Βίντεο-Αφιέρωμα: Εθνικιστική Δράση 2015-16
  • Συζητήσεις
  • Εθνικιστικό Δελτίο Ειδήσεων
  • Έκθεση Φωτογραφίας
  • Συναυλία Εθνικιστικού ΡΟΚ με ελληνικό στίχο

Σάββατο 14 Μαΐου 2016 – Αθήνα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/13h-giorth-ellhnikhs-neolaias-ite-paides-ellhnwn-athhna-14-maiou#ixzz47ih4LqQP

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: «Το Πάσχα»

13077100_1096824803712934_6457099741244524974_n

`

«Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν… Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε. Πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα…Ω Πάσχα, λύτρον λύπης. Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν. Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς…»
Δια τοιούτων στιχηρών, εξ ων αναπέμπεται ευφροσύνη και αγαλλίασις ανεκλάλητος, η Εκκλησία υμνεί και πανηγυρίζει την Ανάστασιν του Σωτήρος. Η λέξις Πάσχα επενεργεί μαγικώτατα επί των οσίων υμνογράφων και λησμονούσιν επί βραχύ το αυστηρόν και μελαγχολικόν κάλλος, όπερ χαρακτηρίζει τας εμπνεύσεις των προ της απαλής και Λυδικής, ως ειπείν, αρμονίας, ήτις αυτόματος διαχέεται από των ιερών αυτών φορμίγγων επί τω τρισμεγίστω αγγέλματι. Η Εκκλησία, αποβάλλουσα την πένθιμον περιβολήν, ενδύεται λευκήν και φεγγοβόλον στολήν, ως αν αντανακλά επ’ αυτής η λευκότης και η λάμψις του αγγέλου, του αποκυλίσαντος τον λίθον του μνημείου.
Τα ανήλια βάθη, οι ζοφεροί θόλοι των χριστιανικών ναών, διαυγάζονται ως εν ημέρα ανεσπέρου φωτός, και τα άνθη τα εύοσμα και δροσόεντα, άτινα από των λειμώνων και των κήπων μετηνέχθησαν, όπως στολίσωσι την επιτάφιον σινδόνα του Σωτήρος, τηρούσιν έτι της ραδινής των χάριτος, των κοσμικών των θελγήτρων τα ίχνη εν τη τεθολωμένη υπό του λιβάνου ατμοσφαίρα των ναών. Και η Εκκλησία καταπέμπει την ευχήν αυτής την αναστάσιμον κατά την ημέραν ταύτην εν γλώσση αλλοία ή η συνήθης· εν γλώσση πλήρει παιδικών, θα ελέγομεν, σκιρτημάτων και παιδικής συγκαταβάσεως. Εις την μεγάλην ευωχίαν της Αναστάσεως προσκαλεί πάντας, παρόντας και απόντας, νηστεύσαντας και μη νηστεύσαντας, πιστούς και απίστους, και τους φέροντας ένδυμα γάμου και τους αγοραίον περιβαλλομένους ιμάτιον. Ω μέθη της Νύμφης επί τη ανακτήσει του Νυμφίου, ω μέθη τρισαγία και ανερμήνευτος!
Την υψηλήν ταύτην μέθην συναισθάνεται εν τη καρδία αυτού ο ελληνικός λαός, ως ουδείς άλλος λαός. Ουδεμία άλλη χριστιανική εορτή κατέχει παρ’ αυτώ την θέσιν της εορτής του Πάσχα. Οι Δυτικοί έχουσι τα Χριστούγεννα. Ημείς έχομεν την Ανάστασιν. Αύτη είναι η βασίλισσα των εορτών, η πανήγυρις των πανηγύρεων ημών. Οι Δυτικοί εορτάζουσι την γέννησιν του Χριστού εν πλούτω τρυφερών και ωραίων εθίμων, εν οικογενειακή συνενώσει και τέρψεσιν ανθρώπων από καιρού συνωκειωμένων προς τον πολιτισμόν.
Αλλά του ελληνικού γένους η Λαμπρή ανατέλλει και δύει, εν θορυβώδει διαχύσει και υπερτάτη αγαλλιάσει ανθρώπων, οίτινες εις τας φλέβας των τηρούσιν έτι ρανίδας τινάς του αίματος των αγρίων και ατιθάσων και υπό του έρωτος της ελευθερίας βαυκαλωμένων πατέρων μας. Αρματωλικαί συνήθειαι, αγρία ποίησις πληρούσιν εκείνην. Βαρύς χειμών επικάθηται της φύσεως, γογγύζει ο βορράς και πίπτουσιν αι χιόνες, και τα καλά Χριστούγεννα συσπειρούνται πέριξ της σπινθηροβολούσης εστίας.
Αλλά πόσον διάφορον εικόνα παριστά η φύσις παρ’ ημίν, όταν οι κώδωνες των εκκλησιών εξαγγέλλωσι χαρμοσύνως την Ανάστασιν! Το έαρ συνεορτάζει μετά της Εκκλησίας, η φύσις συναγάλλεται μετά της πίστεως. Οι θύμοι των ορέων μοσχοβολούσιν, ο σμαράγδινος μανδύας των πεδιάδων ανακινείται ηρέμα υπό της ζεφυρίτιδος αύρας και στίλβει διακέντητος εκ λευκανθέμων, αι ευωδίαι των εσπεριδοειδών βυθίζουσι τας ψυχάς εις μυστικάς εκστάσεις, τα ρόδα τα εφήμερα, τα αιώνια ρόδα, ξανθά, λευκά, ωχρά, πορφυρά, διηγούνται την δόξαν του Κυρίου. Η Άνοιξις, ως άλλη μυροφόρος, ως της Μαγδαληνής Μαρίας αδελφή, κηρύσσει δια μυρίων στομάτων ότι «εώρακε τον Κύριον’. Δεύτε, εξέλθωμεν των σκοτεινών θόλων των ναών, οίτινες δεν αφήνουσι την χαράν μας να εκραγή ακράτητος. Δεύτε, υμνήσωμεν τον Κύριον υπό τον σαπφείρινον και αστερόεντα θόλον του ουρανού και λάβωμεν το φως το ανέσπερον και αναμείνωμεν τα πρώτα μειδιάματα της κροκοπέπλου Ηούς.
`

Τοιαύτην ώραν ο Κύριος ανέστη, «ζωήν τοις εν τοις μνήμασι χαρισάμενος’. Εις ημάς, τους εν τω βίω, ας χαρίση ζωήν ζωής! Χριστός ανέστη! Συναθροισθώμεν πέριξ του οβελισθέντος αμνού και συνοδεύσωμεν την όπτησιν αυτού, εντέχνως στρεφομένου επί της ανθρακιάς δια του κρότου των πυροβόλων. Η πυρίτις έστω το σύμβολον της Αναστάσεως και το φίλημα έστω το σύμβολον της Αγάπης. Δεν εννοούμεν την λάμψιν της Αναστάσεως άνευ της γλώσσης του τρομπονίου· και η αγάπη χωρίς φιλήματος είναι το άνθος άνευ του αρώματος.
Ούτως υποδέχεται και ούτως αντιλαμβάνεται της εορτής του Πάσχα ο ελληνικός λαός. Αυτά τα ονόματα, δι’ ων υποδηλούται το Πάσχα, χρησιμεύουσιν, όπως εμπνέωσιν εις αυτόν ενθουσιασμόν και εξαίρωσιν εις κόσμους ονείρων, ως εν ουδεμιά άλλη εορτή. Όταν λέγη Ανάστασις ο ελληνικός λαός, κρυφία τις χορδή αναπαλλομένη εις τα μυχιαίτατα της καρδίας του, υπενθυμίζει εις αυτόν και του Γένους την ανάστασιν, και ο Χριστός και η Πατρίς συναντώνται εν αυτώ ισοπαθείς και ισόθεοι. Και όταν λέγη Αγάπη ο ελληνικός λαός, εκφωνεί την γλυκυτάτην των λέξεων, ήτις κατ’ εξοχήν τονιζομένη εν τω Ευαγγελίω, και ανακηρυσσομένη εν τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, παρέμεινεν εν τη γλώσση του το κατ’ εξοχήν περιπαθές και εγκάρδιον ρήμα, δι’ ου εκφράζει πάσαν στοργήν και πάντα έρωτα και πάσαν αφοσίωσιν. Και νομίζει τις, ότι ο ημέτερος λαός κατ’ εξοχήν ησθάνθη και απεδέχθη και επραγματοποίησε το κήρυγμα της Αγάπης, ως φέρεται εν τη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου. «Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται· η αγάπη ου ζηλοί· η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία· πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει’.
Ευνόητον δε ότι, όπως λάβη τις αγνήν ιδέαν περί του τρόπου καθ’ ον προσδεχόμεθα, κατανοούμεν και εορτάζομεν την Ανάστασιν, δέον να ευρεθή κατά την ημέραν της σήμερον μακράν της πρωτευούσης, ένθα, φυσικώ τω λόγω, ο βίος δεν δύναται να παράσχη τοιαύτας απολαύσεις. Αληθής και ανόθευτος Λαμπρή ανατέλλει δια τους κατοίκους των επαρχιών, των πόλεων, των κωμοπόλεων, των χωρίων, όπου διασώζονται καθαρώτερον και εκδηλούνται εμφανέστερον του εθνικού βίου τα ήθη και έθιμα.
Εκεί αι γλυκύταται παραδόσεις, εκεί αι ελληνικώταται συνήθειαι, η χριστιανικωτέρα πίστις και η ευαγγελικωτέρα χαρά συνενούνται και αναφαίνονται επί πάντων και υπό πάντων ακολουθούνται απροσποιήτως και απερίττως· εκεί και άκων τις καθίσταται χριστιανός και εορτάζει την Ανάστασιν και την Αγάπην.

(1888, «Εφημερίς» των Αθηνών)

 

Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΗΣΙΑΣ ΝΤΕ ΠΟΜΠΑΝΤΟΥΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

_1

Γράφει ο Νικόλαος Παπαδιονυσίου

Η αγα-πητή και κατά τ’ άλλα συμπαθεστάτη (;;;;) κυρία Δεναξά, η οποία είχε το κοινωνικό και οικονομικό προνόμιο, να μην γνωρίσει στη ζωή της την στέρηση, την ανέχεια και την ανασφάλεια του αύριο, η Γαλλοθρεμμένη, «Μαρκησία Ντε Πομπαντούρ», η σπουδαγμένη στο Ινστιτούτο Σπουδών της Μπόνα και στα Πανεπιστήμια Stendhal της Γκρενόμπλ, και της Σορβόνης, η εκπονούσα αυτή την εποχή τη διδακτορική της διατριβή, θα ήταν σώφρον και αν μη τι άλλο σεμνό, να αποφύγει μέσα από την οικονομική τρυφηλότητα και την μεγαλοαστική της ασφάλεια και βεβαιότητα, την επίκριση της πολιτικής και κοινωνικής δράσης ενός ιδεολογικού Κινήματος, ενός νομίμου κοινοβουλευτικού κόμματος που αγωνίζεται, εν αντιθέσει με όλα τα υπόλοιπα- όχι για την τσέπη και το ευ ζην του, αλλά για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας και την Αναγέννηση του Ελληνισμού.

Τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή και τις ημέρες των εορτών βρίσκονταν δίπλα στους Έλληνες Πολίτες στα διόδια για να δείξει την παρουσία της και να  δηλώσει για μια ακόμη φορά τη στήριξή της και τον ανυποχώρητο αγώνα που διεξάγει απέναντι σε όλους αυτούς που οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν την πατρίδα μας στον απόλυτο όλεθρο και την καταστροφή.

Δεν είχε χαθεί όπως η πολιτική ηγεσία, στα διάφορα πολυτελή θέρετρα, ή στις επαύλεις Φλαμπουράρη, δηλώνοντας την παντελή απουσία της και από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της νύκτας της Ανάστασης, από καθαρό φόβο να αντιπαρατεθεί και να εκτεθεί ενώπιον του ελληνικού Λαού.

untitled-1_126

Τώρα όσον αφορά την κατευθυνόμενη και συκοφαντική επίθεση της «αριστοκράτισσας της δημοσιογραφίας» με τετριμμένα και πλέον κενά περιεχομένου επιχειρήματα, για «ναζιστικό μόρφωμα» «αυγά του φιδιού» και άλλους φαιδρούς χαρακτηρισμούς  στερούμενους ουσιαστικής επιχειρηματολογίας, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι έλαβε την απόλυτα αρμόζουσα Λακωνική απάντηση από τον Συναγωνιστή μας Χρήστο Παππά.

Και γιατί άραγε ξέσπασε όλος αυτός ο σάλος και όλη αυτή η δήθεν ιερή αγανάκτηση στα ΜΜΕ για τα «υβριστικά σχόλια» και τις «απειλές» που δέχθηκε η κυρία Δεναξά;;;

Αυτή η κυρία μέσα στην απόλαυση των Πασχαλινών της διακοπών και πιθανά ενώ μέσω προβληματισμού, για ποιας χρονιάς  Cabernet Sauvignon θα επέλεγε για να συνοδεύσει το δείπνο και να ευφράνει τον ουρανίσκο της, θυμήθηκε και τον θεατρικό ρόλο της, ως «αγωνίστριας» της δημοσιογραφίας και επιλεκτικής και κατά περίπτωση δημοκράτισσας και για να βοηθήσει την πέψη της, αποφάσισε να ασκήσει υπερωριακά τη διατεταγμένη υπηρεσία της, όσον αφορά τη συκοφάντηση του Εθνικιστικού Κινήματος.

Φυσικά ήταν απόλυτα λογικό να λάβει  την αρμόζουσα απάντηση.

Τώρα αν η κυρία Δεναξά και σύσσωμα τα δουλικά ΜΜΕ επιθυμούν να χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις της Χρυσής Αυγής, στις λεκτικές προκλήσεις που δέχεται ως ύβρεις, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό πλέον δεν έχει αντίκρισμα και μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει. Όπως ακριβώς οι δηλώσεις εκείνου του απίθανου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που χαρακτήρισε ακροδεξιές τις επικρίσεις που άκουσε, όταν τόλμησε να περάσει από τη δημοτική αγορά της Θεσσαλονίκης.

Για τους θιασώτες της ιδιότυπης ελευθερίας και της κατ επιλογή όπως προαναφέραμε δημοκρατίας, κάθε αντίλογος χαρακτηρίζεται ως ναζισμός και σκοταδισμός.

Σαφώς και εμείς δεν διαθέτουμε την υψηλού επιπέδου διαλεκτική των Πολάκηδων «θα σε βάλω τρία μέτρα κάτω από τη γη» ή τη ρητορική της κυρίας Κανέλλη «Πέραμα, Κερατσίνι, Φασίστας να μη μείνει» που βρήκε την πρακτική της εφαρμογή λίγες ημέρες μετά με την εν ψυχρώ δολοφονία δυο νέων παιδιών, λόγω της ιδεολογικής τους ταυτότητας.

Εμάς η διαλεκτική μας είναι λίγο πιο άμεση και ειλικρινής και ίσως ενοχλεί τα ευαίσθητα αυτάκια της κυρίας Δεναξά, που έχουν συνηθίσει στην αβρότητα της γαλλικής γλώσσας.

Για ένα πράγμα μπορούμε να τη διαβεβαιώσουμε. Ότι από εμάς σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει να φοβάται απολύτως τίποτα. Για τους πασιφανώς βλάκες τρέφουμε συμπάθεια και συμπόνια.

Αυτό όμως που φοβάται, δηλαδή την άνοδο της Χρυσής Αυγής στις επερχόμενες εκλογές, θα συμβεί και δεν πρόκειται ούτε αυτή, ούτε οποιοσδήποτε άλλος λακές και θεράπων των ανθελληνικών κύκλων να το αποτρέψει με τη φαιδρή και ανούσια διαλεκτική του.

Η Χρυσή Αυγή, παρά τις διώξεις , τις φυλακίσεις, τις δολοφονίες, την τρομοκρατία και τη στέρηση του δημοσίου βήματος είναι καταξιωμένη πλέον στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού, ως ένα ιδεολογικό Κίνημα που αγωνίζεται για τις προαιώνιες αξίες και τα ιδανικά της Φυλής, για την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική απελευθέρωση της Πατρίδας μας και για μια νέα, ισχυρή Ελλάδα που θα ανήκει στον Λαό της.

Τόσο η κυρία Δεναξά, όσο και οι όμοιοι της είναι ανίκανοι να αποτρέψουν, με τους αφορισμούς, την κινδυνολογία και την προβολή μια αντεστραμμένης πραγματικότητας, τον Ιστορικό ρόλο που πρόκειται να επιτελέσει το Εθνικιστικό Κίνημα.

ΥΣΤ. Αλήθεια αναλογίζεστε πόσο ωραίο είναι μετά από ένα καλό γεύμα με Γαλλικά ορντέβρ και μέσα από το διασφαλισμένο ευ ζην του αύριο να κάθεσαι στον πολυτελή καναπέ σου πίνοντας ένα απεριτίφ  και να φιλοσοφείς όσον αφορά την κοινωνική ανισότητα και  την ιδιότυπη δημοκρατία και πολυφωνία που πρεσβεύεις;;;;;;;;

πηγή

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ: H Βουλή διώκει Ελλάδα και Έλληνες

Αποκαλυπτικό άρθρο της εφημερίδας “Εμπρός

Σε μεθόδους ολοκληρωτικών καθεστώτων παραπέμπει η επιχείρηση φίμωσης της ελευθερίας του λόγου στην χώρα μας. Συγκεκριμένα, η νέα επίθεση αφορά ομιλίες βουλευτών της Χρυσής Αυγής για τον ρατσισμό που ασκείται σε βάρος των Ελλήνων. Από την δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή προκειμένου να αρθεί για πολλοστή φορά η ασυλία των Γιάννη Λαγού, Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση και Ηλία Παναγιώταρου, πουθενά δεν συνάγεται ότι οι εν λόγω βουλευτές υπέπεσαν στο αδίκημα της «υποκίνησης σε πράξεις ρατσιστικής βίας». Και ο πιο αδαής περί τα νομικά θα αντιληφθεί διαβάζοντας το έγγραφο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος προτροπής προς την κατεύθυνση αυτή από τα τρία μέλη της Κ.Ο. των Ελλήνων Εθνικιστών.

Το κατηγορητήριο είναι ασαφές κι αόριστο εσκεμμένα γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί που το συνέταξαν παρ’ ό,τι έκαναν φύλλο και φτερό τις ομιλίες των βουλευτών στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21-3-2015 δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν ότι παραβιάστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος. Επιπλέον ερωτηματικά εγείρονται για τον χρόνο υποβολής του αιτήματος στο Κοινοβούλιο, αφού από την επίμαχη συγκέντρωση έχουν περάσει 13 μήνες! Από το απομαγνητοφωνημένο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως «αποδεικτικό μέσο» προκειμένου να στηριχτεί η προσχηματική κατηγορία πουθενά δεν προκύπτει το παραμικρό επιλήψιμο στοιχείο.

Εκτός βέβαια, αν διώκεται η έκφραση γνώμης και η διατύπωση διαφορετικής άποψης από αυτή που πρεσβεύουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και όσοι τους περιβάλλουν. Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς να απομονωθούν συγκεκριμένες φράσεις των ομιλητών. Πρόκειται για καθαρά αντιδημοκρατική μεθόδευση που καταστρατηγεί βασικά άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος, τα οποία υπερασπίζουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό που διώκονται τώρα οι Έλληνες Εθνικιστές έπρεπε να ασκηθεί δίωξη και κατά του Ανδρέα Παπανδρέου για την γνωστή φράση του «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».

Το ίδιο έπρεπε να συμβεί και με τα κόμματα εκείνα που δεν έχουν υποβάλει στον Άρειο Πάγο υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δικαίως, λοιπόν, διαμαρτύρονται και απορούν οι τρείς βουλευτές για την δίωξή τους, αφού στο σχετικό έγγραφο των εισαγγελικών Αρχών «δεν αναφέρονται ποιες συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις θεωρούνται μεμπτές, ούτε καν ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι μέσω αυτών διεπράχθη υποκίνηση βίας ή μίσος κατά αλλοδαπών».

Έωλη η δικογραφία

Μια απλή ανάγνωση της υπ’ αριθμόν Δ 2015/522 δικογραφίας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα πως «στην συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο δεν υπάρχουν αποδείξεις για τέλεση αδικήματος, αλλά ούτε καν απλές ενδείξεις που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης». Σε αυτό οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής αναρωτιούνται για ποιο σημείο της ομιλίας τους, ο εισαγγελέας τους κατηγορεί ότι «εξέθεσαν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη». Επικαλούνται, μάλιστα, και τον αντιρατσιστικό νόμο που ρητά ορίζει ότι διώκεται «όποιος υποκινεί σε πράξεις ή ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν διακρίσεις μίσους ή βίας κατά προσώπων που προσδιορίζονται με βάση την φυλή, το χρώμα και την εθνική ή εθνοτική καταγωγή». Ένα άλλο σημείο της δικογραφίας που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι το απομαγνητοφωνημένο υλικό του τμήματος Αντιμετώπισης Αντιρατσιστικής Βίας που περιλαμβάνει
στοιχεία της ομιλίας του πρώην βουλευτού Αρτέμη Ματθαιόπουλου. Και αυτό γιατί, ο συγκεκριμένος αναφέρεται σε αυτήν, στην προσπάθεια των τουρκόφωνων να αποσπάσουν την Ελληνική Θράκη από τον Ελληνικό κορμό.

Πρόκειται για το άκρον άωτον του παραλογισμού, αφού σε λίγο καιρό θα κάθεται στο σκαμνί του κατηγορουμένου, όποιος Έλληνας διαμαρτυρηθεί δημοσίως για τις θέσεις του DEB που απροκάλυπτα δηλώνει ότι επιθυμεί την ενσωμάτωση της ακριτικής μας περιοχής στην «μητέρα Τουρκία». Αλλά και από όσα είπαν οι υπόλοιποι ομιλητές, πουθενά δεν συνάγεται ότι είναι ένοχοι για υποκίνηση ρατσιστικής βίας. Είναι «προτροπή» η διαπίστωση που συνάγεται από τα γεγονότα ότι οι αλλοδαποί θα αρχίσουν να αντιμάχονται και να πολεμούν μεταξύ τους, εντός της Ελληνικής επικράτειας; Αυτό συμβαίνει καθημερινά, με συμπλοκές και μαχαιρώματα μεταξύ λαθρομεταναστών σ’ όλα τα «Κέντρα Φιλοξενίας» που έχουν στηθεί ανά την χώρα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς παρέστη στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την συζήτηση της άρσης ασυλίας των βουλευτών Ηλία Παναγιώταρου, Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση και Ιωάννη Λαγού. Αρχικά, ο κ. Παππάς διένειμε το υπόμνημα του Ηλία Παναγιώταρου το οποίο συντάχθηκε από κοινού με τους άλλους δύο βουλευτές, στα κόμματα που παρέστησαν στην επιτροπή. Ο κ. Παππάς άρχισε τον λόγο του λέγοντας: «Ακούστε με προσεχτικά! Έξω τώρα όλοι οι λαθρομετανάστες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Πάνω απ’ όλα η Ελλάδα! Μπορεί να διωχθώ ποινικά γι’ αυτές τις εκφράσεις; Τελικά, διώκεται ο πολιτικός λόγος;»

Πρόκειται βεβαίως για άλλη μια μεθόδευση κατά του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, μεθόδευση που μας γυρνά σε εποχές, όταν και πάλι διώκονταν η πολιτική έκφραση και η ελευθερία του πολιτικού λόγου. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, υπενθύμισε το σύνθημα το οποίο βρίσκεται εγγεγραμμένο στο τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου και το οποίο αναφέρει: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Ένα σύνθημα που θα έπρεπε να… σβηστεί, αφού υπόκειται στον νέο αντιρατσιστικό νόμο. Η ερμηνεία του νόμου, όμως, απ΄ ό,τι φαίνεται, επηρεάζει μόνο τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής.


Επιπροσθέτως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο καταστατικό του ΚΚΕ που μιλάει για την επιβολή της δικτατορίας του προλεταριάτου και για το γκρέμισμα της αστικής δημοκρατίας. Αυτό, άραγε, υπόκειται στον νέο αντιρατσιστικό νόμο; Οι περισσότεροι βουλευτές των υπολοίπων κομμάτων δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα ποινικό θέμα, αλλά ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας λόγω «πολιτικής γραμμής». Ένα ακόμα περιστατικό που φανερώνει πως η Δημοκρατία και η ελευθερία της άποψης πλήττονται βάναυσα στην χώρα μας. Παρά ταύτα, ο νομικός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία κατά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, αλλά ψηφίζει υπέρ, λόγω ύπαρξης εισαγγελικής παραγγελίας. Η δικαιολογία του, βέβαια, μοιάζει αστεία, καθώς καμία αίτηση άρσης ασυλίας δεν έρχεται στην Βουλή, χωρίς εισαγγελική παραγγελία.

Ο κ. Παππάς ρώτησε, αν έρθει εισαγγελική παραγγελία για τον Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα Siemens, τους λογαριασμούς της συζύγου του Μαρέβας, αλλά και για τον γνωστό Παπασταύρου για τις διάφορες λίστες, Λαγκάρντ, Παναμά κτλ., αν θα βρεθεί έστω και ένας βουλευτής του «συνταγματικού τόξου» να ψηφίσει υπέρ. Ως απάντηση έλαβε την απόλυτη σιωπή του εκπροσώπου της ΝΔ. Μετά το πέρας των εργασιών, ακούστηκαν οι φορτισμένες φωνές των βουλευτών από την Επιτροπή: «Κι εμάς μπορεί να μας διώξουν ανά πάσα στιγμή, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε». Με λίγα λόγια, πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια φίμωσης του πολιτικού λόγου της Χρυσής Αυγής, καθώς είναι γνωστό πως όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπορούν να μιλούν δημόσια, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, αφού κανένας εισαγγελέας δεν τους έχει ασκήσει ποινική δίωξη. Η πλεκτάνη, η σκευωρία και ο συνεχής δικαστικός πόλεμος γίνεται λόγω της εκλογικής ανόδου της Χρυσής Αυγής, που δεν σταματά να αγωνίζεται για την Ελλάδα, όποιο κι αν είναι το κόστος του Αγώνα. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ηλία Παναγιώταρου του Κωνσταντίνου, Βουλευτή Β΄ Αθηνών Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή

Στο εν λόγω έγγραφο δεν εξειδικεύεται με κανέναν τρόπο η πράξη η οποία μου αποδίδεται. Ο Εισαγγελέας παραπέμπει γενικά και αόριστα στην απομαγνητοφώνηση και περιορίζεται σε απλή επανάληψη του κειμένου του νόμου: «Από την απομαγνητοφώνηση του εν θέματι υλικού προέκυψε δημόσια προφορική υποκίνηση βίας και μίσους εις βάρος προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή (αλλοδαπών) κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη από τους ανωτέρω Βουλευτές». Και αυτή η αναφορά όμως δεν είναι ακριβής, καθώς η διατύπωση του νόμου έχει ως εξής: «όποιος…υποκινεί…σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίας κατά πρόσωπου ή ομάδας προσώπων…». Δηλαδή , σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχει υποκίνηση σε πράξεις και δεν αρκεί η απλή έκφραση γνώμης ή άποψης. Δεν αναφέρει ποιες συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις θεωρούνται επίμεμπτες ούτε αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι μέσω αυτών διεπράχθη υποκίνηση βίας ή μίσους κατά αλλοδαπών. Άρα επί ποίου αιτήματος καλούνται να αποφασίσουν τα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας και εν συνεχεία της Ολομέλειας;

Χαρακτηριστικά, επισημαίνω το κάτωθι απόσπασμα από την ομιλία μου: «Εμείς σαν Χρυσή Αυγή δεω ζητάμε τίποτα παραπάνω από την πιστή εφαρμογή του νόμου. Δε ζητάμε να γίνει τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι και στο προεκλογικό πρόγραμμα σχετικά με τις θέσεις μας για τη λαθρομετανάστευση, αυτό είναι και στις θέσεις μας που ακούτε στη Βουλή και παντού. Πιστή εφαρμογή των νόμων του Ελληνικού Συντάγματος και τίποτε άλλο.» Είναι απορίας άξιον, πώς η έκκληση για εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αξιόποινη πράξη; Από τα ανωτέρω συνάγεται ευχερώς ότι το εισαγγελικό αίτημα αφενός μεν είναι παντελώς αόριστο, αφετέρου δε αφορά μία νόμιμη πολιτική ομιλία μου και επομένως συνδέεται άμεσα με την πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητά μου.

Συνεπώς, θα πρέπει να απορριφθεί κατ’ άρθρον 62 Συντάγματος και 83 Κανονισμού της Βουλής. Τυχόν άρση της ασυλίας μου για το συγκεκριμένο ζήτημα θα συνιστά φίμωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.

Αθήνα, 26-04-2014
Μετά τιμής

Σε γειτονιές της Αθήνας μέλη του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΕΕΡΦΑ με προκηρύξεις τους προτρέπουν ανοιχτά στην χρήση βίας κατά αστυνομικών και Ελλήνων πολιτών. Η υπόθεση είναι πρόσφατη, πριν μόλις μία εβδομάδα. Μετά την αποκάλυψη του «ΕΜΠΡΟΣ», αναμένουμε από την Δικαιοσύνη να επιδείξει τα ίδια «ευαίσθητα αντανακλαστικά» που την οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά της Χρυσής Αυγής.

Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η φράση «Θέλουμε μετανάστες σε όλες τις γειτονιές, μπάτσους και φασίστες πνιγμένους στις ακτές» μπορεί να μείνει ατιμώρητη, πόσο μάλλον όταν στοχοποιεί το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. και όποιον Έλληνα διαφωνεί με τις απόψεις των συγκεκριμένων οργανώσεων που συνδέονται με διεθνή νεοταξικά κέντρα (βλ. Σόρος), τα οποία απεργάζονται την μετατροπή της χώρας μας σε τριτοκοσμική αποικία.

Επομένως, περιμένουμε απ’ την ακηδεμόνευτη Ελληνική Δικαιοσύνη να κινηθεί άμεσα εναντίον όλων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-boulh-diwkei-ellada-kai-ellhnes#ixzz47gnHQCEk

Κυκλοφόρησε η εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αρ. φύλλου 979

Κυκλοφόρησε η εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αρ. φύλλου 979

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της Λαϊκής Εθνικιστικής Εφημερίδας «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Ζητήστε την στα περίπτερα και τα πρακτορεία Τύπου όλης της χώρας. Εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Η Φωνή των Ελλήνων Εθνικιστών ενάντια στην χούντα της παραπληροφόρησης. Στο νέο μας φύλλο διαβάστε:

ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΚΗΡΥΞΕ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!

Στήνουν νέο Σκηνικο τρομου για να πέρασουν το τέταρτο μνήμονιο
Η καλλιέργεια της κινδυνολογίας από την αριστερά, θα φτάσει σε απίστευτη ένταση μέχρι την υπογραφή του

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ… «ΦΙΛΙΑ»
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της βουλής δικαιώνει τις θέσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!
Το «προσφυγικό» θα δώσει την χαριστική βολή στην ελληνική οικονομία

Τα πανάκριβα drones της αστυνομίας,
κόστισαν 3.000.000 € και… κάθονται στις αποθήκες!

AΥΣΤΡΙΑ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΙΞΕ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΗΝ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ “ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ”

«Κλειστά κέντρα φύλαξης και καταναγκαστικά έργα για τους λαθρομετανάστες»
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, N.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ CRASH

ΟΙ ΗΠΑ, ΤΟ ΔΝΤ, Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ “ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ…) ΤΟ 1821!

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ;

To «οικονομικό ΝΑΤΟ» πολιορκητικός κριός της Ευρώπης των Εθνών

Για τον παράνομο αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής από το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής πολιτικής

Οι «πρόσφυγες» ξεπέρασαν σε κάποιες περιοχές τον τοπικό πληθυσμό

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΒΑΝ ΝΤΑΜ: ΟΙ ROCKEFELLERS ΚΑΙ ΟΙ ROTHSCHILDS ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι «Αρχηγοί» του τίποτε στον καιρό της φαυλοκρατίας

To BRexit και η Ελλάς των Μνημονίων

Η ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

XΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
6 ΜΑΪΟΥ 2012 – 6 ΜΑΪΟΥ 2016

“ΕΓΓΥΑ ΠΑΡΑ Δ’ ΑΤΤΑ» – ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ
το κύριο άρθρο του Ν.Γ. Μιχαλολιάκου

Και πολλά ακόμα θέματα για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Διαβάστε όσα σας κρύβουν τα ΜΜΕ. Η Χρυσή Αυγή είναι η Φωνή της Ελλάδας, η δική σου Φωνή!

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/kukloforhse-h-efhmerida-chrush-augh-ar.-fullou-979#ixzz47gG9cLR4

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ: Πυροβόλο εμφανίστηκε σε καβγά λαθρομεταναστών στο Ελληνικό!

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ: Πυροβόλο εμφανίστηκε σε καβγά λαθρομεταναστών στο Ελληνικό!

Η καταγγελία έρχεται από τα χείλη του αντιδημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ο οποίος δήλωσε ότι το περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκε το όπλο, συνέβη χθες το βράδυ.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega ο Αντιδήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός είπε ότι τα περιστατικά με καυγάδες και αψιμαχίες είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ωστόσο αυτή τη φορά υπήρξε όπλο μέσα στο χώρο Ελληνικού.

Όπως ξεκαθάρισε αναφέρεται σε πυροβόλο όπλο και όχι σε κάποιο αυτοσχέδιο όπλο ή κάποιο μαχαίρι.

Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το περιστατικό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και πρέπει οι υπεύθυνοι να λάβουν άμεσα μέτρα.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/bgalan-ta-opla-purobolo-emfanisthke-se-kabga-lathrometanastwn-sto-ellhniko#ixzz47gFTtowL