ΑΧ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΔΕΞΙΑ)

adoni

“Θεωρώ παντελώς αδιανόητο να θες να γίνεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να μην υπερασπίζεται το πολιτικό της παρελθόν”.

CRRgnuaUcAAEwfM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star